Cám ơn quý khách đã sử dụng sản phẩm & dịch vụ của Thanh Tâm (dưới đây gọi là “Chúng tôi”) quản lý và điều hành.
Liên quan đến việc sử dụng trang web này, vui lòng đọc điều khoản sử dụng dưới đây, chỉ những khách hàng đồng ý với điều khoản sử dụng này mới được sử dụng website này. Trường hợp quý khách sử dụng website này thì được xem là quý khách đã đồng ý với tất cả các điều khoản này.

Điều 1: Phạm vi áp dụng các điều mục được ghi trong Bản điều khoản sử dụng này

Phạm vi áp dụng các điều mục được ghi trong Bản điều khoản này bao gồm tất cả dữ liệu được chứa trong tất cả các máy chủ cần thiết cho hoạt động của trang web này và những nội dung cấu thành từ những dữ liệu này.

Điều 2: Phí sử dụng

Phí sử dụng trang web này thì miễn phí. Tuy nhiên, các chi phí về thiết bị viễn thông, v.v… và chi phí truyền thông, v.v… sẽ do người sử dụng gánh chịu.

Điều 3: Bản quyền, v.v…

Quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm quyền tác giả, quyền sáng chế, quyền giải pháp hữu ích, quyền thiết kế, quyền nhãn hiệu, bí quyết, các thiết kế in ly nhựa độc quyền v.v…, nhưng không chỉ giới hạn trong các quyền này. Dưới đây cũng vậy) liên quan đến các loại thông tin, v.v… của trang web này hay được hiển thị trên trang web này sẽ thuộc về Thanh Tâm hoặc những người có quyền lợi tương ứng.

Điều 4: Điều khoản nghiêm cấm

Khi sử dụng trang web này, người sử dụng không được thực hiện những hành vi được nêu ra dưới đây liên quan đến phần mềm, tài liệu, dữ liệu, hình ảnh, nhân vật, lô gô, v.v… của trang web này hay được sử dụng trong trang web này.
Lợi dụng trang web này như một phương tiện để kiếm tiền hoặc các lợi ích thương mại khác một cách trực tiếp.
Xóa bỏ hoặc thay đổi phần hiển thị sản phẩm, hiển thị quyền tác giả, các từ ngữ chú ý khác, hoặc các điều mục giới hạn dựa trên quyền tài sản.
Sao chép, phân phối, truyền tải ra cho cộng đồng, sửa đổi, dịch thuật, mô phỏng theo hoặc tạo các sản phẩm thứ cấp mà không nhận được sự cho phép của Thanh Tâm.
Di chuyển, bán, chuyển nhượng cho người thứ 3 hoặc các hành vi tương tự khác.
Thực hiện kỹ nghệ đảo ngược hoặc các hành vi phân tích khác.
Gây cản trở đến việc điều hành trang web này, làm tổn thương đến uy tín của trang web này hoặc các hành vi khác có nguy cơ như vậy.
Hành vi sử dụng hoặc cung cấp các chương trình có hại như vi rút, v.v…
Vi phạm pháp luật hoặc các hành vi có nguy cơ vi phạm pháp luật.
Xâm phạm, giới hạn, gây cản trở hoặc có các hành vi gây ra nguy cơ đó ảnh hưởng đến quyền lợi của Thanh Tâm hoặc của người thứ 3.
Các hành vi khác được Thanh Tâm nhận định là không thích hợp.

Điều 6: Làm gián đoạn, làm ngừng, chấm dứt trang web này

Trong trường hợp Thanh Tâm nhận thấy cần thiết, Thanh Tâm có thể làm gián đoạn, làm ngừng hoặc chấm dứt toàn bộ hoặc một phần của trang web này mà không cần phải báo trước cho người sử dụng.
Điều 6: Về việc sử dụng thông tin
Thanh Tâm sẽ sử dụng các thông tin cá nhân và các thông tin khác của người sử dụng mà Thanh Tâm thu thập được khi cung cấp cho trang web này theo Chính sách bảo mật (dưới đây gọi là “Chính sách bảo mật này”) mà Thanh Tâm quy định riêng.
(1) Cung cấp dịch vụ của trang web này.
(2) Cải thiện chức năng của trang web này.
Về các thông tin cá nhân và các thông tin khác mà không cần phải lưu trữ nữa thì sẽ hủy bỏ từ trong máy chủ của trang web này theo sự quản lý thích hợp khi thực hiện bảo trì một cách định kỳ.
Khi người sử dụng đồng ý với điều khoản sử dụng này thì được xem như là đã đồng ý với chính sách bảo mật này.

Điều 7: Bảo đảm và trách nhiệm

Thanh Tâm sẽ chú ý cẩn thận trong việc quản lý/ điều hành và đăng thông tin của trang web này, tuy nhiên hoàn toàn không đảm bảo rằng không có phát sinh những bất tiện, lỗi, các trục trặc, v.v… trong trang web này, không đảm bảo không có sự xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong trang web này hay không đảm bảo trang web này sẽ hoạt động liên tục mà không bị gián đoạn.
Về trang web này và các thông tin, v.v… được hiển thị trên trang web này, bất kể là thể hiện rõ hay ngụ ý, Thanh Tâm hoàn toàn không đảm bảo về tính chính xác, tính vẹn toàn, tính tối tân và tính phù hợp cho một mục đích cụ thể của người sử dụng.
Thanh Tâm cũng không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến thiệt hại (bao gồm việc tổn hại, mất mát thông tin của người sử dụng, nhưng không chỉ giới hạn trong các điều này), rắc rối, v.v… phát sinh khi người sử dụng sử dụng trang web này hoặc không thể sử dụng trang web này.
Thanh Tâm cũng không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến tất cả các thiệt hại, rắc rối phát sinh cho người sử dụng liên quan đến các thông tin, v.v… được hiển thị và những thay đổi, cập nhật của trang web này.

Điều 8: Thay đổi điều khoản sử dụng này

Trong trường hợp nhận thấy cần thiết phải thay đổi nội dung của điều khoản sử dụng này thì Thanh Tâm có thể tiến hành thay đổi mà không cần phải nhận được sự đồng ý của người sử dụng trước hoặc sau khi tiến hành. Trường hợp người sử dụng trang web này sau khi điều khoản sử dụng này đã thay đổi thì được xem là người sử dụng đã đồng ý với các thay đổi tương ứng.
Trường hợp thay đổi điều khoản sử dụng này thì Thanh Tâm sẽ thông báo hoặc công bố đến người sử dụng bằng phương pháp được Thanh Tâm nhìn nhận là thích hợp như đăng lên trang web này, v.v…, việc thay đổi của điều khoản sử dụng này có hiệu lực khi việc thực hiện thông báo hoặc công bố tương ứng đã hoàn thành.

Điều 9: Yêu cầu hệ thống (phần cứng và phần mềm được đề nghị để chạy chương trình)

Yêu cầu hệ thống khi xem trang web này là phiên bản mới nhất của Google Chrome, Firefox, Internet Explorer. Khi xem bằng các trình duyệt khác thì vui lòng lưu ý có khả năng sẽ không thể hiển thị được một phần nội dung, v.v…

Điều 10: Bồi thường thiệt hại

Trong trường hợp người sử dụng vi phạm điều khoản sử dụng này và gây ra thiệt hại cho Thanh Tâm thì người sử dụng phải bồi thường thiệt hại đó.

Điều 11: Tuân thủ pháp luật, v.v…

Người sử dụng ngoài việc tuân thủ điều khoản sử dụng này còn phải tuân thủ pháp luật, sắc lệnh của chính phủ, sắc lệnh của các Bộ trưởng, điều lệ, quy tắc và mệnh lệnh, v.v… liên quan.

Điều 12: Luật áp dụng (luật chuần cứ) và tòa án có quyền tài phán

Pháp luật áp dụng liên quan đến điều khoản sử dụng này là pháp luật Việt Nam. Ngoài ra, trường hợp phát sinh tranh chấp giữa Thanh Tâm và người sử dụng thì sẽ lấy tòa án TPHCM làm tòa án có quyền tài phán một cách chuyên dụng lần thứ nhất.